Wiadomości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Projekt „Dywersyfikacja usług firmy KlasterPro.pl Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego Centrum Klasteringu”

Projekt, realizowany w ramach poddziałania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu, jest kompleksowym przedsięwzięciem ukierunkowanym na wsparcie spółki KlasterPro.pl – pioniera na podkarpackim rynku usług okołobiznesowych oferującego wysoko specjalistyczne usługi na rzecz klastrów i idei klasteringu. Oferta firmy stanowi istotne novum na regionalnym rynku. Realizacja projektu ukierunkowana na dywersyfikację i podniesienie jakości usług oraz wzrost rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów w bezpośredni sposób przełoży się na udostępnienie ich szerokiemu gronu przedsiębiorców. 

 Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na popularyzację idei klasteringu, co pozytywnie wpłynie na stosunek Instytucji Otoczenia Biznesu do koncepcji współdziałania w sieci. Zwiększenie pozycji KlasterPro.pl na rynku umożliwi definiowanie, koordynowanie i wdrażanie różnego rodzaju działań i projektów istotnych dla rozwoju klastrów regionalnych. Powinno również zaowocować  zwiększeniem interakcji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w poszczególnych skupiskach, co będzie prowadziło do większej liczby wspólnych przedsięwzięć.